Hội đồng Khoa học Bảo tàng tỉnh Nam Định thẩm định Hồ sơ khoa học Di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh năm 2021 01/12/2022


 Ngày 10/5/2021, Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị thẩm định Hồ sơ khoa học các di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh năm 2021. Tham dự Hội nghị  có 11 thành viên trong Hội đồng khoa học cùng các thành viên tham gia xây dựng Hồ sơ di tích.


Toàn cảnh Hội nghị thẩm định Hồ sơ khoa học Di tích đề nghị xếp hạng

Đồng chí Nguyễn Văn Thư - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học nêu mục đích, yêu cầu; thống nhất phương pháp, cách thức tiến hành thẩm định Hồ sơ khoa học di tích. Đồng chí Phạm Văn Huyên - Phó Giám đốc phụ trách phòng Nghiệp vụ Di tích báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, xây dựng, thành phần của Hồ sơ khoa học 05 di tích được thẩm định, bao gồm: Từ đường họ Nguyễn, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu; Từ đường họ Phan, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu; Từ đường họ Hoàng, xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu; Đền Hạ, xã Yên Hưng, huyện Ý Yên; Từ đường họ Ngô, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên.

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ, kết hợp với trình chiếu hình ảnh của 05 di tích, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá giá trị của từng di tích. Đồng chí Nguyễn Văn Thư - Chủ tịch Hội đồng tổng hợp, kết luận: Hồ sơ các di tích được thẩm định là những di tích tiêu biểu, có giá trị, thờ phụng các nhân vật lịch sử, nhà khoa bảng, các vị tổ khai hoang mở đất đóng góp nhiều công lao, gắn liền với lịch sử mảnh đất, con người Nam Định; chứa đựng các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú; đều thuộc loại hình Lịch sử, đủ tiêu chí đề nghị xếp hạng cấp tỉnh. Các Hồ sơ đảm bảo tính pháp lý và khoa học, được các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu tỷ mỉ, công phu, thể hiện rõ ràng, mạch lạc, làm nổi bật những giá trị đặc trưng cơ bản của từng di tích.
Hội đồng khoa học thống nhất ý kiến, nhất trí 100% đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xếp hạng 05 di tích trên là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Lê Quỳnh Nga
Phó Trường phòng Nghiệp vụ di tích

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập