Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu Trích yếu Loại văn bản Cơ quan ban hành Lĩnh vực Ngày ban hành
10/QĐ - BT Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm tài sản công năm 2022 của Bảo tàng tỉnh Nam Định Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 09/05/2022
17/QĐ-BT Quyết định về việc công khai kết quả mua sắm tài sản công Quý II năm 2022 của Bảo tàng tỉnh Nam Định Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 23/06/2022
42/QĐ-BT Quyết định về việc công khai kết quả mua sắm tài sản công Quý III năm 2022 của Bảo tàng tỉnh Nam Định Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 26/08/2022
425 Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách quý I/2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 05/04/2022
425 Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách quý II/2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 05/07/2022
425 Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách quý III/2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 06/10/2022
53/QĐ-BT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 Bảo tàng tỉnh Nam Định Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 04/10/2022
72/QĐ-BT Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022 Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 30/11/2022
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 04/01/2023
425 Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 04/01/2023
425 Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 04/01/2023
08/QĐ-BT Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2023 Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 05/04/2023
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2023 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 05/04/2023
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 06/07/2023
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II/2023 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 06/07/2023
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2023 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 04/10/2023

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập