Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu Trích yếu Loại văn bản Cơ quan ban hành Lĩnh vực Ngày ban hành
10/QĐ - BT Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm tài sản công năm 2022 của Bảo tàng tỉnh Nam Định Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 09/05/2022
17/QĐ-BT Quyết định về việc công khai kết quả mua sắm tài sản công Quý II năm 2022 của Bảo tàng tỉnh Nam Định Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 23/06/2022
42/QĐ-BT Quyết định về việc công khai kết quả mua sắm tài sản công Quý III năm 2022 của Bảo tàng tỉnh Nam Định Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 26/08/2022
425 Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách quý I/2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 05/04/2022
425 Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách quý II/2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 05/07/2022
425 Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách quý III/2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 06/10/2022
53/QĐ-BT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 Bảo tàng tỉnh Nam Định Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 04/10/2022
72/QĐ-BT Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022 Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 30/11/2022
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 04/01/2023
425 Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 04/01/2023
425 Công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 04/01/2023
08/QĐ-BT Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2023 Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 05/04/2023
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2023 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 05/04/2023
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 06/07/2023
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II/2023 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 06/07/2023
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2023 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 04/10/2023
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2023 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 02/01/2024
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 02/01/2024
425 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 Văn bản khác Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 02/01/2024
425 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2024 Quyết định Bảo tàng tỉnh Nam Định Tổ chức hành chính 02/01/2024
Số 55-KH/BTGTU Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng, khóa XIII Văn bản khác UBND tỉnh Văn bản khác 15/02/2024
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam" Văn bản khác Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Văn bản khác 01/10/2023

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập