Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo: gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc
- Cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh có 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm:
  + Phòng Hành chính Tổng hợp
  + Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm
  + Phòng Kiểm kê - Bảo quản
  + Phòng Trưng bày, Tuyên truyền và Giáo dục
  + Phòng Nghiệp vụ Di tích
Tổng số CBVC-LĐ của Bảo tàng tỉnh là: 35 người.

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập