Nam Định thời kỳ Cách mạng kháng chiến (Năm 1930 - 1975) 23/05/2019


Nam Định là mảnh đất có truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, là một trong những cái nôi của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam. Đây cũng là nơi hội tụ những người có tư tưởng cấp tiến, tâm huyết với vận mệnh dân tộc. Phần trưng bày Nam Định trong thời kỳ Cách mạng kháng chiến (1925 - 1975) tập trung vào 3 chủ đề:
Đảng bộ Nam Định ra đời lãnh đạo nhân dân giành chính quyền (1930 - 1945): Tiếp nhận sự truyền bá của chủ nghĩa Mác - Lê nin thông qua hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (từ năm 1926 - 1927), sự lãnh đạo của Đông Dương Cộng sản Đảng (từ tháng 6/1929), Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 2/1930), phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Định cùng với nhân dân cả nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ ngày 17/8 - 22/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và Mặt trận Việt Minh, nhân dân Nam Định đã nhất tề nổi dậy đập tan bộ máy thống trị của đế quốc, phong kiến, thiết lập chính quyền cách mạng của nhân dân. 
Nam Định kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954): Nghe theo "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" (ngày 19/12/1946) của Chủ tịch Hồ Chí Minh và "Chỉ thị toàn dân kháng chiến" (tháng 12/1946) của Trung ương Đảng, cùng với cả nước, quân dân Nam Định vững vàng bước vào cuộc thử lửa với ý chí sắt đá và niềm tin chiến thắng. Xây dựng các làng kháng chiến, xây dựng lực lượng ba thứ quân (gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích), phát triển chiến tranh du kích, quân dân Nam Định đã thành công trong việc tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, kiềm chế, giam chân địch ở đồng bằng, tạo điều kiện tác chiến thuận lợi cho quân và dân ta ở chiến trường chính.
Nam Định kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975): Là một trong ba trung tâm công nghiệp của miền Bắc, Nam Định nhanh chóng trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo thắng lợi cho cuộc chiến đấu lâu dài, đầy gian khổ, hi sinh. Nam Định tập trung xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội để góp phần cùng miền Bắc vừa chiến đấu giỏi vừa là hậu phương vững chắc của tiền tuyến lớn miền Nam. Phần trưng bày thời kỳ này giới thiệu về sự tàn phá của bom Mỹ từ năm 1965 - 1972; tinh thần quyết tâm vừa sản xuất vừa chiến đấu và những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nam Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.


Phòng trưng bày "Nam Định thời kỳ Cách mạng kháng chiến"


Phòng trưng bày "Nam Định thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp"

Phòng trưng bày "Nam Định thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ"Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập