Chi bộ Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 29/05/2024


Thực hiện Công văn số 179-CV/ĐU ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định về việc tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;  Nghị quyết của Chi bộ và Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024, ngày 20 tháng 5 năm 2024, Chi bộ Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự tham dự của 32 cán bộ, đảng viên chính thức của Chi bộ.
Được sự phân công của Ban Chi ủy, Chi bộ đã nghe đ/c Trần Xuân Kiên - Chi ủy viên, báo cáo những nội dung cốt lõi và giá trị của tác phẩm. Cuốn sách được tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện…. của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Nội dung các tác phẩm trong cuốn sách là sự tổng kết những bài học kinh nghiệm có giá trị của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, thể hiện bước phát triển tư duy chiến lược của Đảng ta, góp phân định hướng mục tiêu, nhiệm vụ công tác đối ngoại trong giai đoạn mới.
Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc. Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư thể hiện tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.
Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài viết, bài phát biểu, trả lời phóng vấn, thơ, điện…của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các diễn điển ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Phần thứ ba: Dấu ấn ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư trong việc hình thành và phát triển trường phái ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.
Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cớ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa tư tưởng của thời đại, chúng ta đã xây dựng nên một nền ngoại giao độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”: vững ở gốc, chắc ở thân, uyển chuyển ở cành, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Vững ở gốc là nguyên tắc là lợi ích quốc gia dân tộc để phục vụ cho đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ. Lấy thực lực làm gốc; lấy đa phương, đa dạng hóa cho quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng tạo thế và lập thời; lấy chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, soi đường chỉ lối.
Chắc ở thân là phương thức tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam một cách trực tiếp, toàn diện, sự quản lý tập trung của Nhà nước.
Uyển chuyển ở cành thể hiện ở phong cách nghệ thuật ứng xử linh hoạt, nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đặc biệt ở trong hoàn cảnh khó khăn, phức tạp giữa những mâu thuẫn của các xu thế khác nhau, giữa đòi hỏi phải hài hòa, giữa cái chung và cái riêng; giữa giữ vững bản sắc văn hóa của đất nước với bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia dân tộc của Việt Nam phù hợp với giá trị chung của nhân loại. Đó là cách ứng xử “biết mình, biết người”, “biết thời, biết thế”, “biết dừng, biết biến” và đây cũng là tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Có thể nói, thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Về đối ngoại đảng, đến nay Đảng cộng sản Việt Nam đã có quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia trên thế giới, bao gồm khoảng 90 đảng cộng sản và công nhân quốc tế. Về ngoại giao nhà nước, Việt Nam đã mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với 192 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 5 nước đối tác chiến lược toàn diện, 13 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện. Việt Nam đã trở thành thành viên đóng góp tích cực, chủ động và đầy trách nhiệm với tất cả các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế.
Trên cơ sở báo cáo tóm tắt giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chi bộ đã tổ chức thảo luận với nhiều ý kiến phát biểu, làm rõ các giá trị,  và thấy được ý nghĩa trong việc học tập chuyên đề. Qua đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, bám sát vào các nhiệm vụ đặc thù thiết chế Bảo tàng, liên hệ, vận dụng vào thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện, đảm bảo hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.
Đ/c Hoàng Văn Cương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định tổng hợp ý kiến và đề nghị cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục quán triệt học tập, tìm hiểu, nghiên cứu, tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị nội dung tác phẩm. Bảo tàng là một thiết chế văn hóa đặc thù có chức năng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục và phát huy giá trị di sản văn hóa, thường xuyên tiếp xúc và phục vụ nhân dân, chính vì thế cán bộ đảng viên cần vận dung linh hoạt vào hoàn cảnh cụ thể của cơ quan, để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trần Xuân Kiên
Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định


Một số hình ảnh liên quan:


Toàn cảnh Hội nghị


Đồng chí Hoàng Văn Cương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng phát biểu tại Hội Nghị


Đồng chí Trần Xuân Kiên - Phó Giám đốc Bảo tàng báo cáo tóm tắt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ phát biểu ý kiến tại Hội nghịGiờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập