Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo: gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc
- Cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm:
  + Phòng Hành chính - Kế toán
  + Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm
  + Phòng Kiểm kê - Bảo quản.
Tổng số CBVC-LĐ của Bảo tàng tỉnh là: 31 người.

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập