Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:
       Bảo tàng tỉnh Nam Định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu khoa học; sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể; kiểm kê, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.
       Bảo tàng tỉnh Nam Định được xếp hạng II trong hệ thống bảo tàng Việt Nam.
       Bảo tàng tỉnh Nam Định có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Nhiệm vụ:
- Hoạt động nghiên cứu khoa học:
       Hoạt động nghiên cứu khoa học của bảo tàng được thực hiện thường xuyên thông qua việc triển khai đề tài khoa học các cấp, các chương trình, dự án, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn.
      Hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn kết và nâng cao chất lượng hoạt động của bảo tàng để phục vụ công chúng và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương.
      Bảo tàng được liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động bảo tàng theo quy định của pháp luật.
- Sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể.
      Sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể ở trong và ngoài nước phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng, thông qua các phương thức sau đây:
       Khảo sát điền dã sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể;
       Khai quật khảo cổ;
       Tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng;
       Mua trao đổi tài liệu, hiện vật với tổ chức, cá nhân. Việc sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Nhiệm vụ kiểm kê
       Tổ chức kiểm kê tài liệu, hiện vật theo Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.
       Hồ sơ kiểm kê tài liệu, hiện vật được lập, quản lý ổn định, lâu dài; được lưu trữ bằng CNTT.
- Bảo quản tài liệu, hiện vật
       Hoạt động bảo quản tài liệu, hiện vật bao gồm:
       Sắp xếp tài liệu, hiện vật và tổ chức kho để bảo quản;
       Lập hồ sơ về hiện trạng tài liệu, hiện vật và môi trường bảo quản;
       Tổ chức việc bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, phòng chống tai họa, rủi ro cho tài liệu hiện vật.
       Việc bảo quản phải được thực hiện với mọi tài liệu, hiện vật khi trưng bày, khi lưu giữ trong kho và khi đưa ra ngoài bảo tàng.
       Việc bảo quản tài liệu, hiện vật phải tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng có liên quan đến tài liệu hiện vật.
- Trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể
       Nhiệm vụ trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của bảo tàng bao gồm:
       Trưng bày dài hạn, ngắn hạn tại bảo tàng
       Trưng bày, triển lãm lưu động ở trong và ngoài tỉnh;
       Tổ chức giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể.
       Trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của bảo tàng phải bảo đảm:
       Phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng;
       Chú trọng trưng bày tài liệu, hiện vật gốc;
       Việc giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể phải gắn với tài liệu, hiện vật, nội dung trưng bày của bảo tàng, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;
       Thuyết minh trưng bày cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác thông tin về tài liệu, hiện vật và phù hợp với đối tượng khách tham quan;
       Bản phục dựng, bản sao tài liệu, hiện vật phải chính xác, khoa học và được ghi chú rõ ràng;
       Thuận lợi cho việc tham quan và giữ gìn an ninh, an toàn cho tài liệu hiện vật, khách tham quan;
       Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Hoạt động truyền thông
       Hoạt động truyền thông của bảo tàng bao gồm:
       Giới thiệu nội dung và hoạt động của bảo tàng trên phương tiện thông tin đại chúng;
       Tổ chức chương trình quảng bá, phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động của bảo tàng;
       Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của công chúng về hoạt động bảo tàng;
       Xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân có liên quan để phát triển hoạt động của bảo tàng ở trong và ngoài nước.

Giờ tham quan

Địa chỉ

Liên kết website

Số lượng truy cập